REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ („REGULAMIN”)

obowiązujący od dnia: 14.06.2023 r.

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz świadczenia innych usług drogą elektroniczną. Usługę strony internetowej oraz inne usługi elektroniczne świadczy OKI Concept Kinga Urzędowska, NIP: 8992947941, REGON: 524164701, ul. Krzycka 47/12, 53-019 Wrocław.

I DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • 1.1. OKI Concept– Kinga Urzędowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OKI Concept Kinga Urzędowska, NIP: 8992947941, REGON: 524164701, ul. Krzycka 47/12, 53-019 Wrocław, tel. +48 790 340 013 dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie ;
  • 1.2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Oki Concept, dostępna pod domeną  www.okiconcept.pl/ i na jej subdomenach, za pośrednictwem której OKI Concept świadczy usługi drogą elektroniczną oraz usługi cyfrowe;
  • 1.3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez OKI Concept jako administratora, dostępny pod adresem: https://okiconcept.pl/polityka-prywatnosci/ ;
  • 1.4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez OKI Concept drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  • 1.5. Usługa Cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy o prawach konsumenta,
  • 1.6. Formularz Kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do OKI Concept wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: https://okiconcept.pl ;
  • 1.7. Komunikator – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do OKI Concept wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;
  • 1.8. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • 1.9.Usługa/Usługi – świadczone przez OKI Concept drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez OKI Concept za pośrednictwem Strony Internetowej (Usługi), warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. OKI Concept świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
  • 2.1. zapoznanie się z treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
  • 2.2. umożliwienie korzystania z Komunikatora;
  • 2.3. udostępnienie Formularza Kontaktowego;
  • 2.4. umożliwienie publikowania Komentarzy.
 3. Kontakt z OKI Concept jest możliwy:
  • 3.1. pisemnie na adres: ul. Krzycka 47/12 53-019 Wrocław;
  • 3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@okiconcept.pl;
  • 3.3. za pośrednictwem komunikatora Messenger (profil https://www.facebook.com/kolorujemarki/).
  • 3.4. za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil https://www.instagram.com/koloruje.marki/).
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Podczas korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa).

III KOMPATYBILNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej stanowi usługę cyfrową oferowaną klientom za darmo albo w przypadku, gdy wymaga ona logowania, za dane cyfrowe.
 2. Do skorzystania z Usług potrzebne jest:
  • 2.1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  • 2.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • 2.3. włączona obsługa plików cookies.
 3. Koszty zapewnienia powyższych kompatybilności i warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Użytkownik.
 4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Użytkownika posiadało dodatkowo:
  • 4.1. aktualny system antywirusowy,
  • 4.2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • 4.3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • 4.4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Użytkownika dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .docs.
 6. OKI Concept nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Użytkownika przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 7. OKI Concept w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 8. OKI Concept dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. OKI Concept dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez OKI Concept na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy OKI Concept w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem.

IV TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Użytkownik może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez OKI Concept na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Użytkownika na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony OKI Concept, ani ze strony Użytkownika.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Użytkownik, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 

V UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA

 1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie każdy Użytkownik.
 2. Usługa ta umożliwia Użytkownikowi bezpośrednią komunikację z OKI Concept.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy OKI Concept a Użytkownikiem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i obowiązuje przez okres korzystania przez Użytkownika z Komunikatora.
 4. Dane przekazywane w trakcie korzystania z Komunikatora przetwarzane będą na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

VI FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Użytkownika.
 2. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez OKI Concept jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://okiconcept.pl/ .
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Użytkownika wiadomości do OKI Concept za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony OKI Concept, ani ze strony Użytkownika.

VII NEWSLETTER

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zapisu na newsletter (“Newsletter”).
 2. Zapis na newsletter może być dokonany bezpośrednio na Stronie Internetowej w formularzu zapisu na newsletter.
 3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Internetowej, kliknięciu przycisku “Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, a usługa ta jest świadczona do momentu rezygnacji z Newslettera.
 5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link rezygnacyjny/anulujący subskrypcję, który dostępny jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.
 6. Aby ponownie dodać się do Newslettera, po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt. 2 i 3 powyżej.
 

VIII ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:
 • 1.1. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);
 • 1.2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

IX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest OKI Concept Kinga Urzędowska.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

X PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują OKI Concept, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Strony internetowej, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Strony internetowej, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują OKI Concept lub podmiotom trzecim, z którymi firma OKI Concept zawarła stosowne umowy. 
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Strony internetowej bez zgody OKI Concept.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. OKI Concept zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie OKI Concept poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Scroll to Top